Artikel 1; Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Wedstrijd: Kidz for Kidz Survival
 2. Organisator: Stichting Kidz for Kidz, statutair gevestigd in Naaldwijk, Nederland
 3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor de wedstrijd heeft ingeschreven op de aangegeven wijze en door organisator is toegelaten voor deelname.
 4. Ouder/Voogd: Deelnemer is jonger dan achttien (18) jaar en daarbij is het noodzakelijk om toestemming van ouder/voogd te hebben voor deelname.
 5. Deelname: Degene die zich op de door Kidz for Kidz aangegeven wijze heeft ingeschreven voor deelname aan de Kidz for Kidz Survival.
 6. Overeenkomst: De overeenkomst tot deelname van de deelnemer aan de wedstrijd.

Artikel 2; Deelname

 1. Deelname aan de Kidz for Kidz Survival is uitsluitend mogelijk wanneer de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en het verschuldigde inschrijfgeld en eventuele andere kosten volledig heeft voldaan.
 2. Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer en ouder/voogd een overeenkomst aan met Stichting Kidz for Kidz en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. De ouder/voogd is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem/haar ingeschreven deelnemers. Deelnemen met toestemming van een ouder/voogd en op eigen risico
 4. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst.
 5. Na het indienen van het inschrijfformulier wordt een iDEAL-link getoond waarmee het verschuldigde inschrijfgeld direct betaald kan worden.
 6. De deelname aan de Kidz for Kidz Survival geschied door de deelnemer persoonlijk.
 7. Als de deelnemer een leeftijd van 6 tot 8 jaar heeft dan zal de deelnemer in de ouder-kind run meedoen met een ouder die +18 jaar is.
 8. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten op deelname over te dragen aan een derde.
 9. Indien de deelnemer verhinderd is aan wedstrijd deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 10. Stichting Kidz for Kidz kan op grond van uitzonderlijke extreme omstandigheden besluiten de Kidz for Kidz Survival geen doorgang te laten vinden. Reeds voldane inschrijfgelden worden in dat geval niet gerestitueerd. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid van organisator ontstaan voor door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.
 11. De deelnemer dient ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van de Kidz for Kidz Survival op te volgen. Bij misdragingen houdt Stichting Kidz for Kidz zich het recht voor de deelname aan de Kidz for Kidz Survival stop te zetten zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op gemaakte kosten of inschrijfgeld.
 12. De deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van Stichting Kidz for Kidz of de Kidz for Kidz Survival, zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Kidz for Kidz.

Artikel 3; Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. Stichting Kidz for Kidz, organisator, personeelsleden of
andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Stichting Kidz for Kidz voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan de Kidz for Kidz Survival.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Kidz for Kidz Survival.
 5. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot wedstrijd. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4; Portretrecht

 1. De deelnemer verleent toestemming aan Stichting Kidz for Kidz voor openbaarmaking van tijdens of rond de Kidz for Kidz Survival gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5; Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Stichting Kidz for Kidz opgenomen in een bestand met als doel deze te gebruiken ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer, voor- en achteraf aan de deelname.
 2. Het is de deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos, schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor het beoogde doel.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Stichting Kidz for Kidz tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 6; Beeldmateriaal

 1. Stichting Kidz for Kidz houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer is gemaakt tijdens de Kidz for Kidz Survival, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.